Autoteknillisen Yhdistyksen mallisäännöt

Muutetut mallisäännöt: ennakkohyväksytty PRH:ssa 8.3.2010, hyväksytty Liittokokouksessa 21.3.2010

Muutetut kohdat: 6, 8, 11 ja 12§

 

1.§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on .............................Autoteknillinen Yhdistys ry.

2.§ Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on ...............................

3.§ Kieli

Yhdistyksen kieli on ....................

4.§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n, josta näissä säännöissä käytetään myös nimitystä liitto, jäsenyhdistyksenä toimien koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt, edistää alan ammattien kehittämistä toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottamiseksi.

5.§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja ja toimii muillakin vastaavilla tavoilla jäsenistönsä hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja anoa varoja valtiolta, kunnilta, liikelaitoksilta ym. sekä toimeenpanna näyttelyitä, kilpailuja, myyjäisiä ja arpajaisia.

6.§ Jäsenet

Varsinainen jäsen

Hallitus voi ottaa anomuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto- ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita sekä muita alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n sääntöjä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Toisesta Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksestä siirtyvä henkilö pääsee yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua ja liittymisvuoden jäsenmaksua, jos hän on suorittanut ne edelliselle yhdistykselle.

Vapaajäsen

Yhdistyksen jäsen, joka on säännöllisesti suorittanut jäsenmaksunsa Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistykselle 25 vuoden aikana, voidaan valita yhdistyksen hallituksen päättämänä vapaajäseneksi täytettyään 63 vuotta.

Kunniajäsen

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä.

Kannatusjäsen

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, mikäli yhdistyksen tai yhteisön säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Opiskelijajäsen

Yhdistyksen hallitus voi ottaa yhdistykseen myös opiskelijajäseniä, jotka ovat ammattikorkeakoulun, teknillisen korkeakoulun, teknillisen yliopiston tai vastaavan oppilaitoksen auto- tai kuljetustekniikan opiskelijoita.

7.§ Jäsenmaksut

Yhdistykselle ja liitolle kannettavaa vuosimaksua kutsutaan näissä säännöissä jäsenmaksuksi.

Jäsenmaksut peritään liiton kautta varsinaisen liittokokouksen päätöksen mukaan. Liitto tilittää sääntöjensä 6.§:n mukaisesti jäsenyhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosan, jonka ao. yhdistyksen vuosikokous on päättänyt. Kannatusjäsenen kannatusmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunnia-, vapaa- ja opiskelijajäsenet saavat jäsenmaksuun sisältyvät julkaisut jäsenhinnalla eikä heiltä peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta antaa jäsenelle määräajaksi vapautuksen yhdistyksen jäsenmaksusta erityisen syyn vuoksi. Tällöin jäsen on oikeutettu saamaan jäsenmaksuun sisältyvät julkaisut jäsenhintaan. Uudet jäsenet suorittavat liittyessään vuosikokouksen vahvistaman liittymismaksun yhdistyksen rahastonhoitajalle.

8.§ Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksestä eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan liittokokouksen päättämän määräajan kuluessa, hallitus erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien ja sääntöjen vastaisesti. Tästä syystä erotettu jäsen voi vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen lähettämällä kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vetoomuskirjelmän yhdistyksen hallitukselle, joka pyytää liittohallituksen lausunnon ja esittelee asian yhdistyksen kokoukselle ratkaistavaksi.

Jäsenmaksun laiminlyönnin tähden erotettu jäsen saa jäsenoikeutensa takaisin suorittamalla maksamatta jääneen jäsenmaksunsa ja uuden liittymismaksun.

Muusta syystä erotettu jäsen voi päästä hakemuksesta uudelleen jäseneksi, jos yhdistyksen kokous hänet hyväksyy 9/10 ääntenenemmistöllä.

9.§ Hallinto

Hallitus ja sen kokoukset

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemina puheenjohtaja, josta käytetään myös nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja ja neljä-kuusi jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, jäsenten kaksi vuotta. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, aluksi arvan perusteella, myöhemmin vuorotellen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa nimetyistä ehdokkaista, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatiessa.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on mm.

1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat virkailijat

2. käsitellä jäsenanomukset ja pitää jäsenluetteloa

3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

4. toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

5. valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat

6. valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näitä ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n sääntöä sekä voimassa olevaa yhdistyslakia

7. laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta vuodelta sekä toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta varten

8. pyrkiä jatkuvasti kehittämään yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien mukaisesti.

10.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen valitseman toimihenkilön kanssa.

11.§ Yhdistyksen kokoukset

Kokouskutsu

Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille lähetettävällä yleiskirjeellä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu muihin yhdistyksen kokouksiin toimitetaan samalla tavalla vähintään 2 päivää ennen kokousta.

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset, vapaa- ja kunniajäsenet. Kannatus- ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätösvalta

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 8. ja 13.§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksessä ja vaalissa ratkaisee arpa.

Pöytäkirja

Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tehtävään valittua, kokouksessa läsnäollutta äänivaltaista jäsentä.

Vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa

1. todetaan läsnäolijat

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut tarvittavat virkailijat

4. vahvistetaan työjärjestys

5. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien sekä toimihenkilöiden palkkiot

8. käsitellään hallituksen kuluvaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistetaan seuraavan vuoden kannatus- ja liittymismaksun sekä jäsenmaksujen suuruus

9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet

11. valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

12. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen

13. käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat

14. keskustellaan muista esille tulevista asioista

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa päätettäväksi vuosikokouksessa, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen hallitukselle viimeistään joulukuun 31. päivänä.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa päätettäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen yhdistyksen hallitukselle viimeistään lokakuun 31. päivänä

12.§ Tilit ja niiden tarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava kymmenen (10) päivän kuluessa tilien jättämisestä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13.§ Sääntöjen muutos, yhdistyksen purkaminen

Kokouskutsussa on mainittava, jos sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee kokouksessa käsiteltäväksi.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen äänimäärästä.

Muutokset on ennen niiden rekisteröimistä esitettävä Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n liittohallitukselle.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Autoteknillinen Liitto ry:lle.

Purkamispäätös on tehtävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi.

14.§ Yhdistyslaki

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

15.§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus